Kezdőlap Programok Vásárok Közösségeink Galéria Kapcsolat Rólunk Statisztika Munkaterv Munkaterv
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 2020. ÉVI MUNKATERVE 1. A MUNKA ÉPÜLETI, TÁRGYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELE 1.1.  ÉPÜLETI ADOTTSÁGOK 2016. évi beszámolónkban részletesen taglaltuk intézményünk ingatlanának siralmas  állapotát, a most már több mint két évtizeddel ezelőtti igen gyenge és hiányos felújítás  következményeként kialakult súlyos gondokat, ezt ehelyütt megismételni nem kívánjuk; emellett  munkatervünk „örökzöld” függeléke évről évre tartalmazza az elvégzendő feladatokat. (Amikor  az NGSZ műszaki ellenőre legutóbb eljött hozzánk bizonyos feladatok tervezését tekintve,  döbbenten szemlélte intézményünk statikai-műszaki állapotát, amelynek végén azt a döntést  hoztuk közösen, hogy mindenekelőtt egy statikai felmérésre van szükség, és csak ezt követően  lehetséges bármiféle munkálatok megkezdése. Sajnos, ez a felmérés a mai napig nem kezdődött  el.)  Egy örömteli folyamat ugyanakkor beindulni, pontosabban folytatódni látszik: még 2017  elején az NGSZ azzal keresett meg bennünket, hogy az év során újabb épület-karbantartási  feladatok megoldását vállalja át saját költségvetése terhére (ez 2017-ben épületünk előterének  burkolatának kicserélésére, illetve előterünk és a női-férfi mosdók festési munkálataira   vonatkozott, mely munkálatokat 2017 nyarán-őszén el is végezték).  2018-ban ez a folyamat megtorpant, hiszen az erre az évre tervezett utcafronti kerítésünk  teljes körű felújítása (kis- és nagykapuval együtt) 2019-re tevődött át. A felújítást végző  vállalkozó ez év májusára ígérte az átadást. (Kerítésünk kapuinkkal történő felújítását egyébként  már több évtizede tervezzük, munkaterveink is folyamatosan tartalmazták.) Ezzel azonban  remélhetőleg nem érnek véget a felújítási munkák, hiszen reményeink szerint még szintén ebben  az évben felújításra kerülnek mosdóink (női, férfi), illetve önkormányzati képviselői  segítséggel sáros udvarunk ismét szilárd burkolatúvá válhat (zúzott aszfalt elhengerelése  által).  Intézményünkben (a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően) éves szolgáltatási  tervünk megvalósításához biztosítottak mind épületi adottságaink (helyiség-struktúra),  mind pedig műszaki-technikai, anyagi és személyi feltételeink.  Három többfunkciós (több közművelődési alapszolgáltatásra alkalmas, mobil  berendezésekkel rendelkező, természetes fénnyel is megvilágítható, szellőzéssel rendelkező)  helyiséggel várjuk közösségeinket, látogatóinkat. Ezen helyiségeink: Díszterem (186 m2),  Bartók Béla Terem (36 m2), Bálint Sándor Emlékszoba (40 m2). Ezen többfunkciós  helyiségeink egyaránt alkalmasak közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések  megtartására. Közművelődési színtérként hasznosítható még Előterünk (60 m2), illetve Emeleti  Nézőterünk (45 m2) is.  1.2.  A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY FELSZERELTSÉGE 2011 előtt (az érdekeltségnövelő pályázatok által) komoly technikai eszközfejlesztés  valósult meg intézményünkben. Az elmúlt években egyre határozottabban merült föl, hogy  számítógépes rendszerünket fejlesztenünk kellene bizonyos alapvető és kiegészítő berendezések  beszerzésével, már csak azért is, mert az elmúlt egy évtizedben beszerzett informatikai  rendszereink időközben kisebb-nagyobb felújításra, cserére szorultak.  Mindez 2018-ban (az érdekeltségnövelő támogatási rendszer újbóli lehetősége által)  maradéktalanul megvalósult. 2016-ban (és ennek nagyon örültünk) az NGSZ egy asztali  számítógéppel (monitorral, programokkal) ajándékozta meg a művelődési házat, a tavalyi évben  pedig sikerült a népművelői dolgozószobában lévő számítógépes rendszert is felújítanunk. A  támogatásból vásároltunk még egy új notebook-ot, nyomtatót, irodaszéket, flipchart táblát, és  egy kárpittisztító gépet is, melynek segítségével elpiszkolódott székeinket szeretnénk  kitakaírítani.  Ebben az évben (2019-ben) is szeretnénk ezt az utat tovább folytatni, hiszen maradtak  még továbbra is olyan fejlesztendő területek, amelyek a művelődési ház működése szempontjából  igen meghatározóak a sikeres előrelépés szempontjából. Ezek a következőek: klímaberendezés   jelenleg nincs az épületben, a nyári időszakban viszont sokat jelentene: épületünk adottságai  szempontjából mind fix, mind mobil klímaberendezésekre szükségünk lenne; egyre nagyobb  igény mutatkozik a különböző kép- és hang projektorok irányában; valamint egy új   vetítővászonra, mert a régi teljesen elhasználódott, és legalább 10 db új asztalra (a jelenlegiek  javíthatatlanok).  Ugyanakkor az előírtaknak megfelelő számú székkel, asztallal, illetve  polcrendszerrel, prezentációs, és audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközökkel,  számítógépekkel (internetes kapcsolat) rendelkezünk.  1.3. A KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKA ANYAGI FELTÉTELEI A 2020. évi költségvetés főbb sarokszámai: Önkormányzati támogatás  Saját bevétel  Személyi juttatások  Összesen:  11. 468.000,-      140.000,- Személyi juttatások összesen: 11.568e Ft  Járulékok:  Összesen:    2. 254.000,-        50.000,- Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.304e Ft  Dologi kiadások  Összesen:    1.200.000,-   1.250.000,- Dologi kiadás összesen: 2.450e Ft  Egyéb működési célú kiadás:       160.000,-  Beruházások: 873.000,-  Összes kiadás   15.755e Ft   1.600e Ft Bevételeink tagdíjbevételekből, jegybevételekből, az intézmény termeinek éven belüli és  eseti bérbeadásából származnak.  Egyéb működési célú támogatás: 500e Működési bevételek: 1.600e Pénzmaradvány: 550e Irányítószervi támogatás: 14.705e Összes bevétel: 17.355e Ft A 2019. évben hosszú idő után ismét tudtuk teljesíteni bevételi tervünket. 2020-ban  még több terembérletet szeretnénk realizálni, mely által még tovább tudnánk bevételeinket  növelni.  1.4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Személyi feltételeink 2018-ban és 2019-ben gyökeresen átalakultak: 2018. július 1-vel  (39 évet követően) új személyt neveztek ki az intézmény élére; a korábbi igazgató ezt követően  még 4 hónapig népművelőként dolgozott tovább, majd november 1-vel, öregségi nyugdíjba  vonultával helyére új szakalkalmazottat vettünk fel. Ennek megfelelően a Bálint Sándor  Művelődési Házban két felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező munkatárs   dolgozik, akik mindemben segítik, felügyelik, vagy éppen mentorálják szolgáltatásaink  mennyiségi-minőségi teljesítését. 2019. február 1-vel pedig a korábbi gondnok-takarító is  megkezdte nyugdíj előtti felmentési idejének a kitöltését, helyébe szintén új dolgozó került. A  feladatokat illetően azonban a helyzet változatlan: a két szakmai munkatárs és az egy fő  gondnok-takarító végzi el az összes fölmerülő feladatot, esetenként takarítást, rakodást,  berendezést, illetve közösségeink tagjai és látogatóink társadalmi munkában; udvarunk  karbantartása is így fog megtörténni ebben az évben is.  2. A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 2.1. AZ INTÉZMÉNY RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁI 2.1.1. ALKOTÓ MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGEK  Albatrosz Play Back Színház  A társulat 2010 szeptemberében alakult a 2008-tól működő KRÉTA-KÖR önfejlesztő csoportból.  Miután megismerték a playback-színjátszás dramatikus technikáit, sok-sok gyakorlás, próba,  tapasztalatszerzés után jutottak el addig, hogy nemcsak saját történeteiket fejezik ki színpadon,  hanem bárkiét, aki kíváncsi az előadásaikra. Mintegy 30 előadás és jó néhány tréning és egyéb  képzés van mögöttük. Szakmai mentoruk, segítőjük Kiss György Ádám. Művelődési házunkban  még 2015-ben találtak otthonra; 2017. március 30-án sikeresen mutatkoztak be az Újszegedi  Nyugdíjasklubban. Csoportjuk nyitott, működésébe bárki betekinthet. Szombatonként 14.30  órakor kezdődő foglalkozásaikra várják mindazokat, akik érdeklődnek az improvizáción alapuló  színjátszás iránt és/vagy van megjelenítésre alkalmas történetük, amit szívesen elmesélnének és  látnának színpadon megelevenedni!  A csoport vezetője: Bábáné Sándor Ildikó.  Dél-alföldi Harmonika Barátok Egyesülete  2010–ben intézményünk kezdeményezésére alakult meg a Dél-alföldi Harmonikabarátok Klubja,  mely két és fél év kitérő után 2015 augusztusától ismét intézményünkben működik. Havi két  alkalommal tartanak foglalkozásokat: a hónap második péntekjén hangszeres önképző  összejövetelre, a hónap utolsó péntekjén pedig klubnapra jönnek össze. 2016. január 29-én  egyesületté alakultak. „Tavasszal a harmonika is nyílik” címmel harmonikaparádéra készülünk, a  IX. Dél-alföldi Harmonikafesztivált pedig idén október 19-én rendezzük meg a Bálint Sándor  Művelődési Házban.  Az egyesület elnöke: Bakos József.  Gospel Train Kamarakórus  Az együttes immár nyolc éve működik intézményünkben.. E művészeti együttesünk műsora  gospelekből, spirituálékból áll. Próbáit keddenként 16.30-tól tartja.  Művészeti vezető: Akócsiné Szabó Adrienn.  Szegedi Színfoltvarrók  E kiváló művészeti csoport immáron hagyományosnak mondható évenkénti közös tárlatát 2016-  tól kezdve minden év decemberében rendezték meg, s mindig a Bálint Sándor Művelődési  Házban; azonban jelezték, hogy ettől az évtől kezdve a téli tárlat helyett tavasszal szeretnének  kiállítani. Alkotásaik a magyar színfoltvarró (patchwork)-műfaj legkiemelkedőbb darabjai. A  csoport létszáma gyarapodóban van, néha kezd szűkössé válni foglalkozási helyszínük (hetente  egyszer, csütörtökön délelőtt találkoznak a Bálint Sándor Emlékszobában).  Csoportvezető: Biacsi Marietta.  Tegzes Miklós Irodalmi Kör  A művelődési ház saját szerkesztésű irodalmi estjeinek bemutatásában közreműködő vers- és  prózamondók alkotó közössége. A közreműködésükkel tervezett irodalmi estek: Költészetünk-  évszázadaink-2020; „Mag hó alatt” - irodalmi est Ady Endre (1877-1919) halálának 100.  évfordulója tiszteletére; A Szegedi Vers Ünnepe-2020; 30 éve Bálint Sándor nevével - Requiem  Bálint Sándorért.  A csoport művészeti vezetője: Kiss Ernő.  Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület  Együttesünk 2020-ban elérkezik megalakulása 40. évfordulójához. Ezen kerek évforduló  jegyében terveztük meg az egész évre vonatkozó programjainkat: Májusi és Adventi  hangversenyünk programját is. Szintén ebben az évben tervezzük műsorra tűzni a „Doktor  Haydn” - című zenei estünket, melyet a nagy bécsi klasszikus zeneszerző halálának 210.  évfordulója tiszteletére mutatnánk be. Legnagyobb gondunk – továbbra is - az utánpótlás hiánya:  mélyhegedűszólamunk csak alkalmilag létezik.  Az egyesület elnöke: Buzás Szilárd, művészeti vezető-karmester: Kiss Ernő.  Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület  A Vántus István Kortárszenei Napok vezető szervezője a 21 éves Társaság; műhelye pedig a  Bálint Sándor Művelődési Ház, mint a Vántus-társaság székhelye és titkársága. 2019–ben a  Vántus-napok XLIX. évfolyamának a szegedi önkormányzattal és az SZTE Zeneművészeti  Karával történő közös megrendezésén kívül a kortárs zene népszerűsítésére kívánja a Társaság  helyezni a hangsúlyt, ezt elsősorban kortárszenei rendhagyó ének-zene órák szervezésével  igyekszik teljesíteni.  A Társaság elnöke: Hollós Máté Erkel–díjas zeneszerző, titkára: Kiss Ernő.  2.1.2. RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁK  Bujinkan Budo Taijutsu - Ninjutsu  Új közösségeink egyike, mely az önvédelem alapjait a ninjak tradicionális szellemiségével  ötvözi. Hétfőnként és szerdánként 18.15 órakor kezdődő foglalkozásaikra a harcművészetek és a  tradicionális japán kultúra iránt érdeklődőket várják.  Az edzéseket vezetik: NAGY BENEDEK és KOSZTOLÁNYI PÉTER.  Etka-Jóga-tanfolyam  A 2013 tavaszán újra indult jógatanfolyam az Etka-Jóga Nemzetközi Egyesület módszerei  alapján építi fel foglalkozásait; a tanfolyam létszáma ez év elejére 25 főre emelkedett, a  tanfolyamvezető intézményünknek terembérletet fizet. Foglalkozásaikat keddenként és  péntekenként de. 9.00 órától tartják.  Tanfolyamvezető: Andrássy Éva.  Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Csongrád Megyei  Titkári Tanácsa  A KKDSZ csongrád megyei tagozatvezetőit és alapszervezeti titkárait tömöríti vezető  grémiumba, melynek élén a megyei elnök áll. Fő munkaformája a megyei értekezlet, de  szervezett már gyermeknapot és nyugdíjas-találkozót is. Az egyértelműen szakszervezeti teendők  egyeztetésén túl a könyvtári, közművelődési, levéltári és múzeumi szakmai területek évek óta  kiválóan működő koordinációs fóruma.  A KKDSZ megyei elnöke: Kiss Ernő.  Magyar Bioépítészeti Egyesület Idén érkezünk el a XXII. Újszegedi Bioépítészeti Napokhoz, melynek már intenzíven folyik  szervezése Monostory Péter egyesületi elnök kitartó munkájával, aki tizenhetedik alkalommal  generálja a sorozatot.  Az egyesület elnöke: Monostory Péter.  Újszegedi Nyugdíjasklub  Intézményünk legnagyobb létszámú közössége: tagjainak száma mindig 120 fő körül van; 35 éve  működik folyamatosan. Tagjai aktívak, igénylik az értékesebb rendezvényeket; a klub élén a  tagok közül választott klubtanács áll. Heti egy alkalommal tart foglalkozásokat, melyeken mindig  vannak programok (előadások, filmvetítések, irodalmi műsorok, délutáni bálak), e programok  többsége szerepel éves szolgáltatási tervünkben is. A szegedi nyugdíjasklubok közül egyedül az  újszegediben működik nyugdíjas mozi, mely filmtörténeti művész moziként működik évtizedek  óta, a bevezető előadásokat szinte mindig Czenéné Vass Mária tartja, rendkívül magas  színvonalon. Immáron 15 éve működik az Újszegedi Nyugdíjasklub „Szivárvány” Dal-és  Versmondó Köre, melyet a Klub tagjai alapítottak, s amely énekes és verses produkciókkal  színesíti a klubéletet. Műsorainak sajátossága, hogy a dalokat és a verseket szerkesztett  műsorként adják elő a Kör tagjai. 2020-ben több új összeállítást mutatnak be. A csoport  társadalmi vezetője és irodalmi felelőse Szabó Sándorné, művészeti vezetője és citera- esetenként  zongorakísérője Kiss Ernő.  A klub elnöke: Hevesi Istvánné.  2.1.3. MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK Az elmúlt évekhez hasonlóan idén januárban is a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola félévzáró  kiállításával nyitottuk kiállítási évadunkat. Februárban „Virágnyelven” címmel Ráfi Dénes  szentesi fotóművész kiállítását rendeztük meg. Március 19-én nyitjuk meg az Újszegedi  Képzőművészek XIX. Tavaszi Tárlatát. Áprilisban „Szeged szebb lesz, mint volt!” címmel  rendezzük meg a XXVII. Újszegedi Gyermekrajzkiállítást. Májusban a Szegedi Foltvarrók  Tavaszi Tárlatát nyitjuk meg, a félév a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola évzáró kiállításával  zárul. Idén (rendhagyó módon) szeptemberre kerül az Újszegedi Bioépítészeti Napok Kiállítása,  majd pedig a tavalyi évhez hasonlóan ismét ősszel rendezzük meg a Szegedi Szépmíves Céh  Őszi-Téli Tárlatát.  2.1.4. ISMERETTERJESZTÉS  Legjelentősebb ismeretterjesztő rendezvényünk - kiállítással, előadássorozattal – immáron húsz  éve az Újszegedi Bioépítészeti Napok sorozata, október hónap első felében. Májusban két,  várhatóan nagyon népszerű ismeretterjesztő kiállítás is lesz intézményünkben: a hónap első  napjaiban vasúti terepasztal kiállítás, a hónap utolsó hétvégéjén pedig retro számítógép kiállítás.  A legtöbb ismeretterjesztő rendezvényre az Újszegedi Nyugdíjasklub programjai közt kerül sor:  orvosi, pszichológiai, hitéleti, zenei előadásokra és útibeszámolókra egyaránt. Szintén  idesorolandók a kiállítások megnyitói, sőt a Tegzes Miklós Irodalmi Kör rovatában és a műsorok  közt egyaránt feltüntetett Költészetünk-évszázadaink-2020 c. rendezvény is, hiszen az azon  megszólaló versek valamennyi szerzőjéről hangzik el rövid ismertető.  2.1.5. MŰSOROK Az elmúlt évtizedek gyakorlata szerint ebben az évben is túlnyomó többségben irodalmi estekkel  és hangversenyekkel várjuk a közönséget. Természetesen van jelentős igény a szórakoztató  műsorokra is, de már a közepesebb produkciók is a költségvetésünket jelentősen meghaladó  ráfordításokat igényelnének. Emellett változatlan nagy a programdömping városunkban, mellyel  képtelenek lennénk versengeni. Irodalmi estjeink csaknem teljes mértékben saját szerkesztésűek  és állandó előadókkal (Tegzes Miklós Irodalmi Kör) szólalnak meg (ebben az évben — az elmúlt  évhez hasonlóan — 10 esttel készülünk, ld.: a Tegzes Miklós Irodalmi Kör rovatát, ill. az Éves  szolgáltatási tervet, ez - talán - egyedülálló városunkban). Az Újszegedi Kamarazenekar ebben az  évben a szokásosnál többször lép a közönség elé; mint már jeleztük, az SZTE Zeneművészeti  Karával közösen továbbra is rendezünk igen értékes hangversenyeket, és a 2017. évet követően  ismét megrendezzük a Fiatal Zeneszerzők (II.) Fesztiválját. Vannak mindezek mellett hosszabb-  rövidebb műsorok a Nyugdíjasklub egyes rendezvényein is (Nőnap, Aranycsütörtök), s meg ne  feledkezzünk a Dél-alföld Harmonikabarátok fesztiváljairól. Az időnkénti egyéb szórakoztató  műsorok kevésbé vannak jelen rendezvénykínálatunkban (kellemes ajándék volt számunkra a  Nőnapi Zenés Forgatag), csakúgy, mint a gyermekprogramok.  2.1.6. TÁNCOS RENDEZVÉNYEK  Egyedi szervezésű és alkalmi közönségre épülő táncos és szórakoztató rendezvények (disco,  vacsorás bálak, szilveszter stb.) nincsenek intézményünkben, művelődési házunk erre több  szempontból sem alkalmas: nincsenek kiszolgáló létesítmények (konyha, állandó büfé) és  nagytermünkben folyamatosan vannak kiállítások, értékes műtárgyakkal. A Nyugdíjasklubban  havonta egyszer van fehérasztalos, zenés-táncos összejövetel különféle elnevezésekkel  (Szeptemberi vigalom, Szüreti Bál, Pótszilveszter, Farsangi bál, Áprilisi dáridó, Juniális a Liget  szélén), mindig megtartjuk a tradicionális, csaknem kilencvenéves Erzsébet-bálat, de részben  táncos rendezvény a nőnapi ünnepség és az Aranycsütörtök is. Intézményünkben talált otthonra  másfél évtizede az újszegedi katolikus közösség farsangi bálja, a Szeghy Endre Alapítvány Bálja,  s ebben az évben már másodízben a Csonka János Szakközépiskola Alapítványának Bálja is.  2.1.7. EGYÉB MŰVELŐDÉSI ÉS SZÓRAKOZÁSI ALKALMAK  Az eddig felsorolt programokon, rendezvényeken kívül a mindennapi élet kultúrájával  kapcsolatos rendezvények szorgalmazását kívánjuk hangsúlyozni a jövőben is - e területen  intézményünknek 38 éves tradíciói vannak (1981 januárjában rendeztük meg először a  Magánlakás-’81 c. komplex, egyhetes rendezvényt), mára ezt a legmagasabb szinten a  bioépítészeti napok teljesítik. Kiemelt jelentőségűek még az egészségkultúrával,  mentálhigiénével összefüggő előadások, nem utolsósorban pedig a lakóterületi információk  átadása, ill. a fejlesztésekről szóló tájékoztatás.  2.1.8. KÖTETLEN FORMÁK, SZOLGÁLTATÁSOK Kisméretű előcsarnokunk csak a rendezvények előtti rövid várakozásra alkalmas; teltházas  programok esetén pedig épp csak a közönség átvonulására. Folyamatoson igyekszünk  azonban  esztétikusan berendezni ezen helyiségünket, itt van Újszeged Tegnap és Ma c.  kiállításunk, több  műtárggyal is díszítjük (Kalmár Márton Bálint Sándor-mellszobra, Papp György Bartók és  Kodály grafikája), faliújság, információs szekrény és pult szolgálja az érdeklődőket.  Munkatársaink igyekeznek a szó szerinti és intenzív PR–t gyakorolni, azaz valamennyi hozzánk  betérőt legjobb tudásuk szerint tájékoztatni, adott esetben nemcsak a művelődési ház, hanem  minden szegedi kulturális intézmény programjairól. A művelődési ház havi műsorlappal  tájékoztatja az intézmény tevékenységéről. Saját honlappal rendelkezünk  (www.balintmuvhaz.hu), fenn vagyunk a face-book-on.  2.1.9. KÜLSŐ SZERVEK TEVÉKENYSÉGE Bevételeink túlnyomórészt terembérlőink, mint külső szervek tevékenységéből adódnak.  Amennyire lehetséges, szelektálunk bérlőink között. Szívesen adunk otthont az oktatási  intézmények hozzánk kihelyezett rendezvényeinek, ünnepségeinek, melyeket közös  eseményeknek tekintünk, s természetesen mindazokat a programokat is, melyek a jelen  munkatervben — pl. a Táncos rendezvények, szórakoztatás c. alfejezetben — már fentebb  szerepeltek. Az intézményünket székhelyül választó, az intézményünkben működő egyesületek  nem számítanak külső szerveknek, valamennyi székhelyhasználati engedély és együttműködési  megállapodás alapján működik művelődési házunkban.  2.3. AZ INTÉZMÉNY NAPI, HETI, ÉVES MŰKÖDÉSI RENDJE, NYITVATARTÁSA Törzsnyitvatartásunk a következő: kedd: 8.00-18.00-ig, szerda-péntek: 8.00-19.00-ig,  szombat: 10.00-18.00-ig. Vasárnap és hétfő szünnap, külön igény, vagy terembérlet esetén igény,  ill. szerződés szerinti nyitvatartással. E működési rendet a hirdetőablakunkban is feltüntettük; a  nyári időszakban változó intervallumokkal napi négyórás ügyeleti nyitvatartással működünk,  ugyanebben az időszakban technikai nyári szünetet tartunk (ekkorra tervezzük a kisebb  festéseket, felújításokat); december utolsó két hetében – inkább 10 napjában – téli szünet van.  Intézményünkben éjjel-nappali üzenetrögzítős-faxos telefon működik; üzemel e-mail vonalunk  is; munkatársaink lakástelefonszámai vitrinünkben olvashatóak.  3. A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 3.1. KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK Közönségkapcsolatainkat, propagandánkat folyamatosan igyekszünk újítani, mert bár  meghívóinkon, a sajtón és az elektronikus médiákon keresztül többezer szegedi polgárral állunk  folyamatos kapcsolatban, ennek hatékonysága nem tűnik kielégítőnek: legfontosabb  célközönségünket, az újszegedi lakosságot továbbra sem tudjuk teljes mértékben elérni. Az  előrelépés legegyszerűbb eszköze már működő honlapunk; igyekszünk erősíteni  a művelődési  ház önkormányzata horizontális működését, ill. állandó közösségeink intenzív bevonását is  valamennyi rendezvényünkbe. Az újszegedi intézmények évekkel ezelőtt megkezdett találkozóit  elsősorban ágazati alapon (újszegedi kulturális és rendezvényszervező intézmények/szervezetek;  újszegedi óvodák; újszegedi iskolák; újszegedi kollégiumok stb.) kívánjuk folytatni. Meghívó-  plakát-alapú propagandánkat a továbbiakban is fönntartjuk, Újszeged városrész részletes  feltérképezése megtörtént: kijelöltük, milyen pontokon, objektumokban tudunk papíralapú  propagandaanyagokat elhelyezni. Négy évvel ezelőtt áttértünk az elektronikus meghívókra  (állandó meghívottaink több mint kétharmadának e módon küldünk meghívót). Az írott és az  elektronikus média szférájában a Délmagyarország és a Rádió 88 eddig is segítették munkánkat;  igen nagy előrelépést jelentett az Újszeged és a Szegedi Tükör c. lapok megjelenése.  Megújításra szorulnak igényfelmérési akcióink is: sokkal több energiát kell szánnunk a  közvélemény-kutatásra, ez hangsúlyosan szerepelt ötéves igazgatói koncepciómban is.  Látogatóink összetétele arányosan tükrözi a városrész életkori megoszlását: nem érezhető  egyetlen korosztály túlsúlya sem. Az intézményünkhöz kapcsolódó társadalmi szervezetek  többségét már érintettük korábban, működési területükkel együtt. Intézményünk részt vesz a  szegedi kulturális intézmények az elmúlt időszakban megélénkült fórumaiban, népművelő  kollégáink pedig a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületében is tevékenykednek.  3.2. KAPCSOLATOK MÁS SZERVEKKEL Művelődési házunk nyitott, befogadó intézményként tételezi magát: az otthont kereső  programok esetében is szívesen vállalja az aktív közreműködést - mint ezt már korábban leírtuk.  A szegedi önkormányzat által fönntartott intézmények és azok társadalmi szervezetei korábban  ingyenesen vehették igénybe épületünket és szolgáltatásainkat, különösképpen a három újszegedi  iskola, a Csonka János Tagintézmény és az öt újszegedi óvoda, a változások - az iskolákra és a  Csonka János tagintézményre vonatkozó államosítás - ellenére e tradíciót fönntartjuk.  Valamennyi szegedi művelődési házzal élő és jó a kapcsolatunk. 2008. júliusa óta különösen  intenzíven működünk együtt a szegedi önkormányzat fenntartásában működő hat lakóterületi  művelődési házzal és a Szent–Györgyi Albert Agórával, de jó a kapcsolatunk az Alsóvárosi  Kultúrházzal, ill. ugyanígy a Somogyi-könyvtárral és hálózatával is; KKDSZ-központként ez az  egész megye közgyűjteményi és közművelődési hálózatára értendő. Az irodalmi élethez ilyen  jellegű rendezvényeink és a Szegedi Írók Társaságával az elmúlt hónapokban intenzifikálódott  együttműködésünk, a zeneihez a Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület, az Újszegedi  Kamarazenekar, a Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesülete integrál; a népművelői szakmai  körhöz a Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete kapcsol bennünket. Kiváló a kapcsolatunk  az újszegedi római katolikus plébániával, mellyel nemrégiben együttműködési megállapodást  kötöttünk, az újszegedi református lelkészséggel és a Szegedi Zsidó Hitközséggel; az elmúlt  másfél évben egy-egy előadás megszervezése révén kapcsolatba kerültünk a szegedi görög  katolikus, valamint a szegedi evangélikus lelkészséggel is (az evangélikus egyházzal a  kilencvenes évek elején már próbáltunk kontaktust kialakítani). Állandó és rendezvényekben is  megtestesülő együttműködést alakítottunk ki a Pro Musica Zeneiskolával és a Hammido  Alapfokú Művészeti Iskolával, a Szegedi Közéleti Kávéházzal és Vakok és Gyengénlátók  Csongrád Megyei Egyesületével; 1979 óta változatlanul létező kapcsolatunk az SZTE Móra  Ferenc és Hermann Ottó Kollégiumával.  4. A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖNKORMÁNYZATA 2008. május 14-én - országosan egyedülálló módon - az intézmény védnöksége alatt  működő állandó közösségek vezetőiből megalakítottuk a művelődési ház önkormányzatát,  melynek tagjai a mindenkori újszegedi lakóterületi képviselők is. E koordinációs, véleményező és  javaslattevő testület működését külön szervezeti és működési rend szabályozza, mely a  művelődési ház SZMSZ-ének 6. sz. melléklete. 2009-től kezdve a művelődési ház  önkormányzata véleményezte a művelődési ház éves munkatervét. A testület elnöke 2017 óta  Buzás Szilárd, az Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület elnöke, az SZTE Hermann  Ottó Kollégiuma igazgatója. Az önkormányzati üléseken kívül ebben az évben is megszervezzük  állandó közösségeink találkozóját.  Szolgáltatási tervünkben - az elmúlt évekhez hasonlóan - ezúttal is igyekeztünk pontos dátummal  szerepeltetni programjainkat, de - értelemszerűen - fönn kell tartanunk a műsorváltoztatás jogát  is. Reméljük azonban, hogy a jelen munkatervben leírtakat konzekvensen végre tudjuk hajtani, s  reméljük, ehhez elnyerjük idén is fenntartónk, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - a  pénzügyi alapokat már biztosította vonatkozó rendeletében - általános támogatását is.  Szeged, 2020. február 1.  Jáger Richárd       igazgató